ลวดเชื่อม ยาวาต้า เอฟที-51 YAWATA FT-51

ลวดเชื่อม ยาวาต้า เอฟที-51 YAWATA FT-51

การใช้งาน: ลวดเชื่อม ยาวาต้า เอฟที 51 YAWATA FT-51 สําหรับเหล็กเหนียว ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวสําหรับงานต่อเรือ ฐานลูกรีด โครงสร้าง และงานเชื่อมสําเร็จของงานโครงสร้างขนาดใหญ่
คุณสมบัติ: ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 ยาวาต้า เอฟที-51 เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชือม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก

ลวดเชื่อม-YAWATA-FT-51
ขอเสนอแนะการใช้งาน:

  • ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท
  • ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์กและการไหลตัวของสแล็กไม่สม่ำเสมอ เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊สในแนวเชื่อม ควรนําลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ 70-120°C เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้
  • การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทํามุมกับชิ้นงานและแนวที่จะเชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80°