VDO การตัดชิ้นงานด้วย เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 500W

VDO ตัวอย่างการตัดชิ้นงานด้วย เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ขนาด 500W Fiber Laser Cutting Machine 500w   เครื่องตัดเลเซอร์ หรือ เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ของเรา ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อตามมาตรฐานการผลิตอากาศยาน…